Modlitwa do Św. Ne’metallaha el-Hardniego

الصلوات للقديس نعمة ن الحردي

W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Boże, Ojcze nasz, Ty wzbudziłeś w sercu Świętego Ne’metallaha pragnienie kontemplowania Ciebie, naśladowania Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, i słuchania natchnień Ducha Świętego. W ten sposób uczyniłeś go mistrzem duchowym cał- kowicie oddanym życiu według ewangelicznych rad posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. On głosił Dobrą Nowinę i przekazał ją swym braciom i uczniom, wśród których był Święty Szarbel. Spraw, byśmy, idąc za jego przykładem, poświęcili się Tobie i innym, i udziel nam, poprzez jego modlitwy, łaski (…), której potrzebujemy, abyśmy mogli Cię wielbić, Ojcze, Synu i Duchu Święty na wieki wieków. Amen.

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO NE’METALLAHA EL-HARDINIEGO

Dzień pierwszy

Wraz ze Świętym Ne’metallahem modlimy się do Boga Ojca:

Ojcze Święty, nasz Ojcze niebieski, Ty wezwałeś nas z nocy nicości do światła istnienia i wspomagasz nas każdego dnia w wypełnianiu naszego powołania, każdego z nas wedle jego stanu. Ty wezwałeś Świętego Ne’metallaha, aby przyjął rady ewangeliczne w ślubach życia zakonnego: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. On zaś odpowiedział na Twoje wezwanie z radością, silną wolą i wytrwałością. Utwierdź nas w wierze w Ciebie i ciągłym wypełnianiu Twojej woli, abyśmy nasze codzienne obowiązki wypełniali z zapałem i wiernością.
Prosimy Cię za wstawiennictwem Świętego Ne’metallaha o łaskę (…), abyśmy trwali coraz bardziej każdego dnia w życiu chrześcijańskim i podążali jego śladami w naszym świętym powo- łaniu, uświęcając Twe imię i wznosząc Tobie chwałę, Twemu Synowi jedynemu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień drugi

Wraz ze Świętym Ne’metallahem modlimy się do Pana Jezusa Chrystusa:

Jednorodzony Synu Ojca, umiłowany przez Niego, nasz Panie, Jezu Chryste, w Twym wcieleniu, życiu, śmierci i zmartwychwstaniu byłeś doskonałym Człowiekiem i Boskim Nauczycielem. Nauczałeś swych uczniów, których wybrałeś, prowadziłeś do siebie i uczyniłeś swoją własnością.
Przekazałeś im swoje Boskie Tajemnice i posłałeś, by głosili Ciebie wszystkim narodom, a po wypełnieniu misji ewangelistów, kapłanów, mnichów i świętych nauczycieli powołałeś ich do siebie. Ty wybrałeś Świętego Ne’metallaha, który trwał w posłudze nauczania i wkładał największy wysiłek w zrozumienie Twej świętej Ewangelii oraz sprawowanie sakramentów. Traktował on poważnie pójście za Tobą ze swymi uczniami i braćmi w nauce i świętości. Na jego wzór oświeć nas Twą Ewangelią, poucz nasze umysły prawdziwą nauką, abyśmy wzrastali każdego dnia w wierze, nadziei i miłości, dążąc do Ciebie samego, który jesteś naszym jedynym celem.
Spraw też, byśmy nie odstępowali od Ciebie. Za jego wstawiennictwem prosimy Cię o łaskę (…), abyśmy zdobyli więcej wiedzy i mądrości, a także dawali jasne świadectwo braciom we wszyst- kich naszych ludzkich działaniach, strzegąc praw i godności każdego człowieka. My zaś będziemy z pokorą oddawać Tobie cześć, Twemu Ojcu i Du- chowi Świętemu, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień trzeci

Wraz ze Świętym Ne’metallahem modlimy się do Ducha Świętego:
Duchu Święty Boży, Ty dajesz życie, pociechę i wsparcie. Napełniłeś apostołów siedmioma darami – mądrością, wiedzą, rozumem, radą, męstwem, pobożnością i bojaźnią Bożą – przemie- niając ich z prostych ludzi, bez wykształcenia, w mędrców zdolnych do świadczenia o prawdzie Ewangelii. Wypełniłeś serce Świętego Ne’metallaha i poprowadziłeś jego kroki ścieżką doskonałości.
Ustanowiłeś go generalnym asystentem w swoim zakonie, odpowiedzialnym za studentów, i wzorem dla nich. Prowadź nasze kroki, za jego przykładem pozwól pokonywać przeszkody i żałować powszednich grzechów, a także utwierdź nas w gorliwości i odwadze, abyśmy stali się lampą świecącą, by ludzie ujrzeli Twoje światło, sławili Cię i dziękowali Tobie.
Za wstawiennictwem Świętego Ne’metallaha pro- simy Cię o łaskę (…), abyśmy szli za Twoim natchnieniem w każdym zamiarze i działaniu, którego się podejmujemy, wynagradzając za grzechy. Spraw, byśmy dbali o jedność, miłość i wylewali przed Tobą nasze serca, abyś oczyścił nas i ubogacił swoimi Bo- skimi darami. My zaś będziemy dziękować Ojcu, który posłał Cię do nas, i Synowi, który dopełni w nas dzieła swego zbawienia, aby uświęcić nas, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień czwarty

Wraz ze Świętym Ne’metallahem modlimy się do Bogurodzicy Dziewicy Maryi:
Matko Boża, Najświętsza Maryjo Panno, Ty przyjęłaś zwiastowanie anioła, a Święty Syn Boży wcielił się w Tobie, Ty zaś poświęciłaś Mu całe życie jako Matka i wierna Służebnica. Byłaś Mu najbliższą z ludzi w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Stałaś się pierwszą wierzącą w Niego, obecną w sercu pierw- szej wspólnoty apostolskiej. Wlałaś w serce Świętego Ne’metallaha wielką synowską miłość, tak że Twoje błogosławione imię było nieustannie na jego ustach, a on żarliwie sławił Cię dniem i nocą.
Za jego przykładem obiecujemy obchodzić Twoje święta, pozdrawiać Cię anielskim pozdrowieniem, odmawiać różaniec, kosztując słodyczy życia pod Twoją obroną, i kontemplować Twoje piękno.
Za wstawiennictwem Świętego Ne’metallaha prosimy Cię, byś wyprosiła nam u swego Syna łaskę (…), a żyć będziemy nieustannie jako Twoje dzieci. Uczyń nas godnymi radości przebywania z Tobą w królestwie niebieskim, byśmy wysławiali Ojca, który Cię wybrał, i Syna, który wcielił się w Twym łonie, i Ducha Świętego, który Cię uświęcił, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień piąty

Wraz ze Świętym Ne’metallahem, rozmodlonym mnichem:
Święty Ne’metallahu, rozmodlony mnichu, wzra- stałeś w duchu czci i modlitwy w domu rodzinnym. Praktykowałeś to także w życiu zakonnym, gdy spędzałeś noce przed Jezusem Chrystusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, otwierając przed Nim swą duszę. Przygotowywałeś się do złożenia Boskiej Ofiary z wielką uwagą, celebrowałeś ją z płomienną miłością, pobożnością i oddaniem, by potem ado- rować Pana pełen wdzięczności.
Daj nam, za Twym przykładem, umiłować modli- twę indywidualną i wspólnotową, byśmy podnosili nasze słabe ciała i obmywali pokutą nasze grzechy, uwalniając się od przywiązania do rzeczy ziemskich. Spraw, by rosło w nas pragnienie miłowania Jezusa, naszego Pana. Proś Go dla nas o łaskę (…) i ucz nas kroczyć ścieżką prowadzącą do świętości, byśmy wysławiali wraz z Tobą Boga Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, naszego Ożywiciela, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień szósty

Wraz ze Świętym Ne’metallahem, pracującym zakonnikiem:
Święty Ne’metallahu, przykładzie pracującego zakonnika, Ty połączyłeś modlitwę z pracą. Uprawia- łeś ziemię, pracowałeś jako krawiec i introligator. We wszystkich obowiązkach klasztornych, z miłością, ubóstwem, pokorą i całkowitym oddaniem szedłeś za przykładem Jezusa pracującego w Nazarecie i apostoła Pawła, który szył namioty, a także śladem innych świętych poprzedników. Idąc za Twym przykładem, chcemy wytrwale pracować, wypełniając nasze obowiązki wobec rodzin, społeczeństwa i wspólnot oraz zachęcając się nawzajem do chrze- ścijańskiego życia w pracy i modlitwie.
Wyproś nam u Pana łaskę (…), abyśmy nadal mogli wznosić nasze umysły i serca ponad sprawy tego świata oraz wzrastać świadomie w duchu cno- ty, doskonaląc nasze różnorakie działania. My zaś będziemy wysławiać wraz z Tobą Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień siódmy

Wraz ze Świętym Ne’metallahem, zakonnikiem i nauczycielem:
Święty Ne’metallahu, wzorze nauczycieli, Ty uczyłeś dzieci i kochałeś je na wzór Twojego Nauczyciela. Czuwałeś nad ich wychowaniem intelektualnym i duchowym, a młodych zakonników uczyłeś teologii moralnej, czerpiąc z czystego ducha Ewangelii i czyniąc ją zrozumiałą dzięki swojemu przykładowi.
Nie pozbawiaj nas nauczycieli takich jak Ty, którzy poprowadzą lud Boży z tą samą troską, z którą Ty prowadziłeś swych uczniów, pośród których był Świę- ty Szarbel. Uproś nam u Twojego Boskiego Mistrza łaskę (…), aby uzdrowił nas, odnowił w nas gorliwość i zaangażowanie, przemienił to, co cielesne w nas, w ducha, a słabość w siłę, abyśmy stali się świadkami Jego wielkiej miłości i współczucia, i by Jego obec- ność trwała w Świętym Kościele Apostolskim. My zaś będziemy Go sławić wraz z Tobą i dziękować Ojcu i Duchowi Świętemu, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień ósmy

Wraz ze Świętym Ne’metallahem, odpowiedzialnym zakonnikiem:
Święty Ne’metallahu, wzorze odpowiedzialnego zakonnika, trzykrotnie zostałeś mianowany generalnym asystentem w swoim zakonie. W imieniu Jezusa, Dobrego Pasterza, byłeś przykładem pokornego prze- łożonego, surowego poświęcenia siebie i współczu- cia wobec swoich braci w zakonie, posłuszny, czysty i ubogi. Uczyń nas, jak Ty, oddanymi całkowicie swo- im obowiązkom. Choć ciało w nas słabe, duch jednak mocny jest w Bogu, który nas umacnia.
Uproś nam przez Twą bliskość z sercem Umiłowanego Odkupiciela łaskę (…). Naucz nas odkrywać w duchu odpowiedzialności tajemnicę wsłuchiwania się w natchnienia Ducha, abyśmy strzegli najwyższych wartości i cnót w świecie obojętności, i aby Jezus Chrystus pozostał naszą Drogą, Prawdą i Ży- ciem. My zaś będziemy Go wysławiać, Ojca i Ducha Świętego, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień dziewiąty

Wraz ze Świętym Ne’metallahem, błogosławionym apostołem:
Święty Ne’metallahu, wzorze apostołującego zakonnika, Ty pełniłeś posługę kapłańską w parafiach sąsiadujących z klasztorem, będąc przykładem gorliwego apostoła. Przyciągałeś wiernych do liturgii i modlitwy słodką mową, świadectwem Twego anielskiego życia i stałym zjednoczeniem z Bogiem do tego stopnia, że nadano Ci tytuł „Święty z Kfifan”. Chcielibyśmy, jak Ty, wrócić do naszego pierwotnego piękna, aby stać się świadkami prawdy w naszym codziennym postępowaniu, relacjach ro- dzinnych i społecznych. Uproś nam od Arcykapłana naszego wyznania, Pana naszego Jezusa, łaskę (…), abyśmy byli dzięki niej mocni w próbach i udrękach, przemieniając wewnętrzny zgiełk w ciszę, zamęt naszych oczu w pokój, niesprawiedliwość naszych słów we współczucie, błądzenie myśli w prostotę, a szorstkość naszych głosów w łagodność. Niech Bóg Ojciec, Syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus, i Duch Święty Ożywiciel będzie uwielbiony w nas tak, jak został uwielbiony w Tobie, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Wybrane dla Ciebie

Święty ojciec Szarbel Machluf został patronem fundacji na mocy dekretu opata zakonu oraz przeora Sanktuarium św. Szarbela (klasztor św. Marona w Annai) z dnia 28 maja 2019 r.

- Komunikaty -
- Wesprzyj nas -
- Modlimy się za Ciebie! -

Wiadomości