spot_img

Modlitwa do Św. Ne’metallaha el-Hardniego

الصلوات للقديس نعمة ن الحردي

W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Boże, Ojcze nasz, Ty wzbudziłeś w sercu Świętego Ne’metallaha pragnienie kontemplowania Ciebie, naśladowania Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, i słuchania natchnień Ducha Świętego. W ten sposób uczyniłeś go mistrzem duchowym cał- kowicie oddanym życiu według ewangelicznych rad posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. On głosił Dobrą Nowinę i przekazał ją swym braciom i uczniom, wśród których był Święty Szarbel. Spraw, byśmy, idąc za jego przykładem, poświęcili się Tobie i innym, i udziel nam, poprzez jego modlitwy, łaski (…), której potrzebujemy, abyśmy mogli Cię wielbić, Ojcze, Synu i Duchu Święty na wieki wieków. Amen.

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO NE’METALLAHA EL-HARDINIEGO

[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”I” icon=””]

Dzień pierwszy

Wraz ze Świętym Ne’metallahem modlimy się do Boga Ojca:

Ojcze Święty, nasz Ojcze niebieski, Ty wezwałeś nas z nocy nicości do światła istnienia i wspomagasz nas każdego dnia w wypełnianiu naszego powołania, każdego z nas wedle jego stanu. Ty wezwałeś Świętego Ne’metallaha, aby przyjął rady ewangeliczne w ślubach życia zakonnego: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. On zaś odpowiedział na Twoje wezwanie z radością, silną wolą i wytrwałością. Utwierdź nas w wierze w Ciebie i ciągłym wypełnianiu Twojej woli, abyśmy nasze codzienne obowiązki wypełniali z zapałem i wiernością.
Prosimy Cię za wstawiennictwem Świętego Ne’metallaha o łaskę (…), abyśmy trwali coraz bardziej każdego dnia w życiu chrześcijańskim i podążali jego śladami w naszym świętym powo- łaniu, uświęcając Twe imię i wznosząc Tobie chwałę, Twemu Synowi jedynemu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”II” icon=””]

Dzień drugi

Wraz ze Świętym Ne’metallahem modlimy się do Pana Jezusa Chrystusa:

Jednorodzony Synu Ojca, umiłowany przez Niego, nasz Panie, Jezu Chryste, w Twym wcieleniu, życiu, śmierci i zmartwychwstaniu byłeś doskonałym Człowiekiem i Boskim Nauczycielem. Nauczałeś swych uczniów, których wybrałeś, prowadziłeś do siebie i uczyniłeś swoją własnością.
Przekazałeś im swoje Boskie Tajemnice i posłałeś, by głosili Ciebie wszystkim narodom, a po wypełnieniu misji ewangelistów, kapłanów, mnichów i świętych nauczycieli powołałeś ich do siebie. Ty wybrałeś Świętego Ne’metallaha, który trwał w posłudze nauczania i wkładał największy wysiłek w zrozumienie Twej świętej Ewangelii oraz sprawowanie sakramentów. Traktował on poważnie pójście za Tobą ze swymi uczniami i braćmi w nauce i świętości. Na jego wzór oświeć nas Twą Ewangelią, poucz nasze umysły prawdziwą nauką, abyśmy wzrastali każdego dnia w wierze, nadziei i miłości, dążąc do Ciebie samego, który jesteś naszym jedynym celem.
Spraw też, byśmy nie odstępowali od Ciebie. Za jego wstawiennictwem prosimy Cię o łaskę (…), abyśmy zdobyli więcej wiedzy i mądrości, a także dawali jasne świadectwo braciom we wszyst- kich naszych ludzkich działaniach, strzegąc praw i godności każdego człowieka. My zaś będziemy z pokorą oddawać Tobie cześć, Twemu Ojcu i Du- chowi Świętemu, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”III” icon=””]

Dzień trzeci

Wraz ze Świętym Ne’metallahem modlimy się do Ducha Świętego:
Duchu Święty Boży, Ty dajesz życie, pociechę i wsparcie. Napełniłeś apostołów siedmioma darami – mądrością, wiedzą, rozumem, radą, męstwem, pobożnością i bojaźnią Bożą – przemie- niając ich z prostych ludzi, bez wykształcenia, w mędrców zdolnych do świadczenia o prawdzie Ewangelii. Wypełniłeś serce Świętego Ne’metallaha i poprowadziłeś jego kroki ścieżką doskonałości.
Ustanowiłeś go generalnym asystentem w swoim zakonie, odpowiedzialnym za studentów, i wzorem dla nich. Prowadź nasze kroki, za jego przykładem pozwól pokonywać przeszkody i żałować powszednich grzechów, a także utwierdź nas w gorliwości i odwadze, abyśmy stali się lampą świecącą, by ludzie ujrzeli Twoje światło, sławili Cię i dziękowali Tobie.
Za wstawiennictwem Świętego Ne’metallaha pro- simy Cię o łaskę (…), abyśmy szli za Twoim natchnieniem w każdym zamiarze i działaniu, którego się podejmujemy, wynagradzając za grzechy. Spraw, byśmy dbali o jedność, miłość i wylewali przed Tobą nasze serca, abyś oczyścił nas i ubogacił swoimi Bo- skimi darami. My zaś będziemy dziękować Ojcu, który posłał Cię do nas, i Synowi, który dopełni w nas dzieła swego zbawienia, aby uświęcić nas, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”IV” icon=””]

Dzień czwarty

Wraz ze Świętym Ne’metallahem modlimy się do Bogurodzicy Dziewicy Maryi:
Matko Boża, Najświętsza Maryjo Panno, Ty przyjęłaś zwiastowanie anioła, a Święty Syn Boży wcielił się w Tobie, Ty zaś poświęciłaś Mu całe życie jako Matka i wierna Służebnica. Byłaś Mu najbliższą z ludzi w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Stałaś się pierwszą wierzącą w Niego, obecną w sercu pierw- szej wspólnoty apostolskiej. Wlałaś w serce Świętego Ne’metallaha wielką synowską miłość, tak że Twoje błogosławione imię było nieustannie na jego ustach, a on żarliwie sławił Cię dniem i nocą.
Za jego przykładem obiecujemy obchodzić Twoje święta, pozdrawiać Cię anielskim pozdrowieniem, odmawiać różaniec, kosztując słodyczy życia pod Twoją obroną, i kontemplować Twoje piękno.
Za wstawiennictwem Świętego Ne’metallaha prosimy Cię, byś wyprosiła nam u swego Syna łaskę (…), a żyć będziemy nieustannie jako Twoje dzieci. Uczyń nas godnymi radości przebywania z Tobą w królestwie niebieskim, byśmy wysławiali Ojca, który Cię wybrał, i Syna, który wcielił się w Twym łonie, i Ducha Świętego, który Cię uświęcił, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”V” icon=””]

Dzień piąty

Wraz ze Świętym Ne’metallahem, rozmodlonym mnichem:
Święty Ne’metallahu, rozmodlony mnichu, wzra- stałeś w duchu czci i modlitwy w domu rodzinnym. Praktykowałeś to także w życiu zakonnym, gdy spędzałeś noce przed Jezusem Chrystusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, otwierając przed Nim swą duszę. Przygotowywałeś się do złożenia Boskiej Ofiary z wielką uwagą, celebrowałeś ją z płomienną miłością, pobożnością i oddaniem, by potem ado- rować Pana pełen wdzięczności.
Daj nam, za Twym przykładem, umiłować modli- twę indywidualną i wspólnotową, byśmy podnosili nasze słabe ciała i obmywali pokutą nasze grzechy, uwalniając się od przywiązania do rzeczy ziemskich. Spraw, by rosło w nas pragnienie miłowania Jezusa, naszego Pana. Proś Go dla nas o łaskę (…) i ucz nas kroczyć ścieżką prowadzącą do świętości, byśmy wysławiali wraz z Tobą Boga Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, naszego Ożywiciela, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”VI” icon=””]

Dzień szósty

Wraz ze Świętym Ne’metallahem, pracującym zakonnikiem:
Święty Ne’metallahu, przykładzie pracującego zakonnika, Ty połączyłeś modlitwę z pracą. Uprawia- łeś ziemię, pracowałeś jako krawiec i introligator. We wszystkich obowiązkach klasztornych, z miłością, ubóstwem, pokorą i całkowitym oddaniem szedłeś za przykładem Jezusa pracującego w Nazarecie i apostoła Pawła, który szył namioty, a także śladem innych świętych poprzedników. Idąc za Twym przykładem, chcemy wytrwale pracować, wypełniając nasze obowiązki wobec rodzin, społeczeństwa i wspólnot oraz zachęcając się nawzajem do chrze- ścijańskiego życia w pracy i modlitwie.
Wyproś nam u Pana łaskę (…), abyśmy nadal mogli wznosić nasze umysły i serca ponad sprawy tego świata oraz wzrastać świadomie w duchu cno- ty, doskonaląc nasze różnorakie działania. My zaś będziemy wysławiać wraz z Tobą Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”VII” icon=””]

Dzień siódmy

Wraz ze Świętym Ne’metallahem, zakonnikiem i nauczycielem:
Święty Ne’metallahu, wzorze nauczycieli, Ty uczyłeś dzieci i kochałeś je na wzór Twojego Nauczyciela. Czuwałeś nad ich wychowaniem intelektualnym i duchowym, a młodych zakonników uczyłeś teologii moralnej, czerpiąc z czystego ducha Ewangelii i czyniąc ją zrozumiałą dzięki swojemu przykładowi.
Nie pozbawiaj nas nauczycieli takich jak Ty, którzy poprowadzą lud Boży z tą samą troską, z którą Ty prowadziłeś swych uczniów, pośród których był Świę- ty Szarbel. Uproś nam u Twojego Boskiego Mistrza łaskę (…), aby uzdrowił nas, odnowił w nas gorliwość i zaangażowanie, przemienił to, co cielesne w nas, w ducha, a słabość w siłę, abyśmy stali się świadkami Jego wielkiej miłości i współczucia, i by Jego obec- ność trwała w Świętym Kościele Apostolskim. My zaś będziemy Go sławić wraz z Tobą i dziękować Ojcu i Duchowi Świętemu, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”VIII” icon=””]

Dzień ósmy

Wraz ze Świętym Ne’metallahem, odpowiedzialnym zakonnikiem:
Święty Ne’metallahu, wzorze odpowiedzialnego zakonnika, trzykrotnie zostałeś mianowany generalnym asystentem w swoim zakonie. W imieniu Jezusa, Dobrego Pasterza, byłeś przykładem pokornego prze- łożonego, surowego poświęcenia siebie i współczu- cia wobec swoich braci w zakonie, posłuszny, czysty i ubogi. Uczyń nas, jak Ty, oddanymi całkowicie swo- im obowiązkom. Choć ciało w nas słabe, duch jednak mocny jest w Bogu, który nas umacnia.
Uproś nam przez Twą bliskość z sercem Umiłowanego Odkupiciela łaskę (…). Naucz nas odkrywać w duchu odpowiedzialności tajemnicę wsłuchiwania się w natchnienia Ducha, abyśmy strzegli najwyższych wartości i cnót w świecie obojętności, i aby Jezus Chrystus pozostał naszą Drogą, Prawdą i Ży- ciem. My zaś będziemy Go wysławiać, Ojca i Ducha Świętego, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][fusion_tab title=”IX” icon=””]

Dzień dziewiąty

Wraz ze Świętym Ne’metallahem, błogosławionym apostołem:
Święty Ne’metallahu, wzorze apostołującego zakonnika, Ty pełniłeś posługę kapłańską w parafiach sąsiadujących z klasztorem, będąc przykładem gorliwego apostoła. Przyciągałeś wiernych do liturgii i modlitwy słodką mową, świadectwem Twego anielskiego życia i stałym zjednoczeniem z Bogiem do tego stopnia, że nadano Ci tytuł „Święty z Kfifan”. Chcielibyśmy, jak Ty, wrócić do naszego pierwotnego piękna, aby stać się świadkami prawdy w naszym codziennym postępowaniu, relacjach ro- dzinnych i społecznych. Uproś nam od Arcykapłana naszego wyznania, Pana naszego Jezusa, łaskę (…), abyśmy byli dzięki niej mocni w próbach i udrękach, przemieniając wewnętrzny zgiełk w ciszę, zamęt naszych oczu w pokój, niesprawiedliwość naszych słów we współczucie, błądzenie myśli w prostotę, a szorstkość naszych głosów w łagodność. Niech Bóg Ojciec, Syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus, i Duch Święty Ożywiciel będzie uwielbiony w nas tak, jak został uwielbiony w Tobie, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

[/fusion_tab][/fusion_tabs]

Wybrane dla Ciebie

spot_img

Święty ojciec Szarbel Machluf został patronem fundacji na mocy dekretu opata zakonu oraz przeora Sanktuarium św. Szarbela (klasztor św. Marona w Annai) z dnia 28 maja 2019 r.

spot_img
- Komunikaty -spot_img
- Zamów online przez nasz formularz - spot_img
- Modlimy się za Ciebie! -spot_img
- Wesprzyj nas -spot_img

Wiadomości